ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Mezinárodní letiště a komerční zónu Plzeň-Líně začlenila vláda České republiky v Politice územního rozvoje republiky /usnesení vlády č. 929/2008/ do rozvojové osy Praha – Plzeň – státní hranice s Německem. Zároveň leží v Transevropském multimodálním koridoru.

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, které nabyly platnost 17. 10. 2008, zohledňují požadavky Politiky územního rozvoje ČR. Mezinárodní letiště a komerční zóna Plzeň-Líně jsou řešeny v textové části ZÚR Plzeňského kraje takto:

  • V kapitole 2.2.6 – Mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň – Líně jako nová rozvojová lokalita výrobních a obslužných zařízení s plochou nad 30 ha.
  • V kapitole 3.1.1.2 – v úkolech pro územní plánování obcí jsou stanoveny požadavky jako optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací průmyslové zóny Plzeň – Líně.
  • V kapitole 5.1.5 – je v souvislosti s dopravním napojením univerzální komerční zóny s letištěm vymezen záměr dálniční křižovatky Nová Ves ( jako plocha nadmístního významu ).
  • V kapitole 5.2.8 – je potvrzena existence neveřejného mezinárodního letiště Líně ( Plzeň/Líně ), u kterého je navrhováno prodloužení VPD a rozšíření ochranných pásem.
  • V kapitole 5.7.6 – je specifikovaná lokalizace mezinárodního letiště s komerční zónou Plzeň – Líně a to v k.ú. Červený Újezd u Zbůchu, Dobřany, Chotěšov, Líně, Nová Ves u Plzně, Vodní Újezd.
Následně v odůvodnění ZÚR Plzeňského kraje :
  • ad 5.2.8 Letiště – Na území kraje se nachází neveřejné mezinárodní letiště Líně, které je součástí rozvojové zóny. Je nutné zajistit jeho přímé kapacitní napojení na dálnici D5 a III. železniční koridor. Cílovým stavem je prodloužení vzletové a přistávací dráhy a změna statutu na veřejné mezinárodní letiště.
Graficky je rozvojová lokalita s letištěm podchycena v grafické příloze ZÚR označené A2 - Plochy a koridory nadmístního významu.

IMAGE: Dopravní napojení rozvojového území – MÚK Nová Ves je vyznačena na B2 – Koncepce silniční dopravy

IMAGE: Prostor letiště s ochrannými pásmy je v grafické příloze B3 – Koncepce železniční, letecké a cyklistické dopravy

IMAGE: