Podmínky silničního provozu

Dopravní řád letiště Plzeň/Líně stanovuje podmínky silničního provozu na komunikacích a na provozních i neprovozních plochách letiště Plzeň/Líně v souladu s příslušnými právními předpisy ČR.

Provoz na komunikacích veřejné části letiště
Všichni účastníci silničního provozu se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Maximální rychlost pohybu motorových vozidel v areálu letiště, mimo provozní plochy letiště, je 50 km/h.

Provoz na komunikacích v neveřejné části letiště

  • V neveřejné části letiště se mohou pohybovat pouze vozidla vybavená příslušným povolením ke vjezdu vydávaným provozovatelem letiště.
  • Převážnou část komunikací v neveřejné části letiště tvoří provozní plochy letiště. Na těchto plochách je povolena rychlost 15 km/h.
  • Na provozních plochách má při pojíždění vždy přednost letadlo. Motorové vozidlo, případně mechanizační prostředek musí dát letadlu vždy přednost a musí být odstaveno do bezpečné vzdálenosti tak, aby nebránilo letadlu v pojíždění.
  • Při jízdě do prostoru hangárování letadel všeobecného letectví tzv. 2. rozptylu dochází k přejezdu provozní stojánky Alfa a přejezdu – křížení vzletové a přistávací dráhy. Pro zajištění bezpečného přejezdu je před vjezdem na stojánku Alfa a před přejezdem VPD nainstalována světelná signalizace. Jedná se o dvojitá světla, která signalizují blikajícím červeným světlem.
  • Pokud červeně přerušovaně svítí výstražné osvětlení je zakázáno vjíždět na stojánku Alfa, v případě, že se již vozidlo nebo mechanizační prostředek nachází v prostoru stojánky je zakázáno přejíždět VPD.
  • V případě vyhlášení SRA v prostoru stojánky Alfa je zakázáno vjíždět do tohoto prostoru bez zvláštního povolení a provedení kontroly pracovníky bezpečnostní agentury.
  • Zaměstnanci letiště a firem působících v areálu letiště mají správou vydaná povolení k vjezdu na soukromá motorová vozidla. Držitelé povolení ke vjezdu jsou povinni mít jej umístěno ve vozidle na viditelném místě po celou dobu pobytu v areálu letiště. V případě nedodržení tohoto nařízení je povinen, na vyžádání ostrahy letiště, případně pracovníka správy letiště, prokázat svou totožnost. Opakované porušování tohoto nařízení bude důvodem k odebrání povolení ke vjezdu.