Bezpečnostní program

  • Letiště Plzeň/Líně má vypracovaný a schválený Bezpečnostní program provozovatele letiště.
  • Na letišti je zřízen, jako poradní orgán provozovatele letiště, letištní výbor pro bezpečnost.
  • Prostory letiště Plzeň/Líně jsou rozděleny na veřejně přístupné a veřejně nepřístupné prostory.
  • Celý areál je rozčleněn do jednotlivých bezpečnostních zón.
  • Každý zaměstnanec letiště nebo pracovník firmy působící v areálu letiště má ID průkaz případně vydáno povolení ke vjezdu motorovým vozidlem do areálu letiště. Každý pracovník je povinen ID průkaz nosit viditelně. Rovněž povolení ke vjezdu musí být umístěno ve vozidle viditelně po celou dobu pobytu v areálu letiště. Jak ID průkazy tak povolení ke vjezdu jsou nepřenosné na jinou osobu nebo vozidlo. Takovéto jednání bude hodnoceno jako zneužití úředního dokladu a může mít za důsledek odebrání těchto dokladů a ukončení činnosti v areálu letiště. Poškození případně ztrátu ID průkazu nebo povolení ke vjezdu je držitel vždy povinen nahlásit provozovateli letiště neboť oba doklady jsou stále vlastnictvím provozovatele letiště. Po ukončení činnosti v areálu letiště Plzeň/Líně je povinen ID průkaz i povolení k vjezdu vrátit provozovateli letiště.
  • Návštěvám je vydáván návštěvní lístek.
  • Prevence před protiprávnímy činy a zajištění režimu v areálu letiště je provozovatelem letiště zajišťována přes pověřeného pracovníka prostřednictvím bezpečnostní agentury RH Servis s.r.o. Plzeň.